Náš vzdělávací program, koncepce a vize MŠ

" S ÚSMĚVEM A V POHODĚ" ... NÁM PŮJDE VŠECHNO SNÁZ

 To je název našeho školního vzdělávacího programu, podle kterého naše mateřská škola pracuje od roku 2002. V jeho podtextu dále uvádíme:

 

"UČÍME SE BÝT PŘÁTELÉ, POMÁHAT SI, ABY BYLO LÉPE NA SVĚTĚ."

Z názvu našeho školního vzdělávacího programu je patrné, že do popředí našeho úsilí stavíme mezilidské vztahy. Celkové zaměření naší mateřské školy vychází z osobnostně-orientačního modelu, z Úmluvy o právech dítěte a z etiky. Znamená to tedy, že do popředí našeho úsilí stavíme mezilidské vztahy. Dítě přijímáme takové, jaké je a rodiče i děti jsou nám rovnocenými partnery. Uvědomujeme si, že v předškolním věku se v dětech utvářejí mravní a etické vlastnosti, základy sociálního chování, kterými budou vybaveny po celý život. Chceme, aby z nich vyrostly osobnosti se zdravým sebevědomím, které budou bez problémů žít v multikulturní společnosti, kde přirozenou normou je přátelský, partnerský vztah bez jakéhokoliv projevu rasismu.

Klíčovým bodem k tomu je schopnost překročit hranice svého "já" a zohlednit zájmy a práva ostatních lidí. Proto učíme děti empatii, vzájemné pomoci a vstřícné komunikaci. Vedeme je k poznání nedotknutelnosti lidských práv, individuální svobody, stejné hodnoty a rovnosti všech lidí. V neposlední řadě také hodnot spojených se zdravím, životem a životním prostředím.

Každé dítě má právo se rozhodnout, zda přijme pozvání učitelky ke společným činnostem, či zda se bude věnovat vlastním aktivitám. Vedeme je k tomu, aby to, co započaly, také dokončily - byť ne hned, ale v průběhu dne či týdne. Pěstujeme v nich úctu k vlastním pracovním výsledkům, ale také k pracovním výsledkům ostatních dětí i dospělých.

Komunikujeme s dětmi vstřícně a vlídně, nasloucháme jejich problémům a potřebám. Vedeme je k tomu, aby drobné konflikty mezi sebou řešily samy, aby se učily domlouvat a komunikovat. Snažíme se o to, aby si děti uvědomily, že žalování a projevy nesnášenlivosti, či dokonce agresivita, nejsou přirozenou a přijatelnou normou chování.

Denně zařazujeme nejrůznější pohybové aktivity, snažíme se, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a atraktivní. Chceme, aby se pohyb stal jejich přirozenou životní potřebou.

Vedeme děti k samostatnosti, rozvíjíme jejich pracovní schopnosti a návyky jak širokou škálou činností ve třídě, tak venku na zahradě. Rozvíjíme jejich tvořivost nejrůznějšími náměty a nápady jak z reálného prostředí, tak ze světa fantazie. Dětem necháváme volnost při jejich vyjádření a zpracování. Jejich samostatnost a schopnost sebeobsluhy rozvíjíme také při stolování, oblékání, úklidu po hrách a činnostech.